Перспективне планування

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3
з поглибленим вивченням іноземних мов
Тернопільської міської ради

 ПРОГРАМА РОБОТИ
НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
"КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ"
НА ПЕРІОД З 2015-2020 Р.Р.


                      

І.Загальні положення. Обґрунтування проблеми.
Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.
Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності.
Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.
Концепція сучасної креативної освіти відповідає  основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти.
         Науковою основою проекту є дослідження  творчого потенціалу особистості відомими вченими, такими як Г.Айзенк, А.Алейніков, М.Бердяєв, Д.Богоявленська, Л.Виготський, В.Лернер, А.Маслоу, О.Моляко, А.Полякова, Я.Пономарьов, В.Рибалко,  В.Семиченко,  С.Сисоєва,  Р.Штайнер,  Е.Фромм, Б.Юсов та інші.
Креативність розглядається ними як основа, психологічний механізм, що зумовлює творчу активність людини для самоактуалізації та творчої самореалізації у різних видах життєдіяльності. Отже, креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів. Креативність розглядається дослідниками  і як передумова для будь-якої творчої діяльності, вмотивованої прагненням  індивідуума  до  самоствердження.
         В системі освіти творчі можливості, закладені у кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані, школа  повинна закласти підг'рунття розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.
Таким чином, креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій як педагог, так і учень має сприятливі умови для самореалізації,  прагне до  отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.
Тут  креативна  освіта  визначається  як:
ü освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;
ü освіта  з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;
ü освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів.

ІІ. Мета роботи педагогічного колективу над проблемою.
1.  Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів різних категорій.
2.  Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.
3.  Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, – залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.


ІІІ. Завдання роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
1.     Вивчення теоретичних засад системи креативної освіти.
2.     Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів.
3.     Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.
4.     Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.
5.     Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи в умовах креативної освіти.
6.     Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників   у процесі роботи над проблемою.

IV. Учасники проекту.
Педагогічний колектив Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

V. Методи дослідження.
Науковий аналіз психолого-педагогічної  літератури, спостереження, анкетування, опитування, тестування, аналіз педагогічного досвіду вчителів школи.

VI. Наукова новизна дослідження.
Полягає у розробці моделі школи як навчального закладу креативної освіти,  визначенні педагогічних стратегій їх розвитку, науковому обґрунтуванні шляхів реалізації проблеми, забезпеченні експертизи отриманих результатів.VIІ. Практична значимість роботи над проблемою.
Пов’язана з можливістю залучення до дослідницької діяльності широкого кола педагогічних працівників та накопичення досвіду використання інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів.

VIІІ.Етапи роботи над проблемою.
І.Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні  педагогічних працівників, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації», визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності вчителів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти.
ІІ.Організаційно-моделюючий. Наукове обґрунтування моделі школи як навчального закладу креативного  освіти, розробка відповідних індивідуальних проектів вчителів, координація діяльності методичних методичних об'єднань, творчих груп в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.
ІІІ.Креативний. Розробка та апробація системи діяльності школи, або вчителя,  спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
IV.Коригуючий. Аналіз, корекція, вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень.
V.Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових  наукових конференцій, обмін досвідом.ХІХ. Очікувані позитивні результати.
На рівні школи. Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови  для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства.
На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів креативної освіти, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.
На рівні особистості учня.   Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності  учнів.

Х. Науково-теоретичне забезпечення.
1.     На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначення основних показників творчої особистості та можливостей її розвитку.
2.     Розробка тематики  психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти.

         ХІ. Науково-методичне забезпечення.
1.     Організація роботи постійнодіючого психолого-педагогічного семінару для забезпечення психологічного супроводу розвитку інноваційної особистості в системі креативної освіти "Розвиток креативної особистості в освітньому процесі".
2.     Розробка рекомендацій щодо організації роботи над проектом на кожному з етапів.
3.     Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, педагогічних читань з проблем розвитку креативності учасників педагогічного процесу.
4.     Вивчення та узагальнення досвіду роботи над проектом.

         ХІІ. Діагностичне забезпечення
1.     Розробка  програми  комплексного моніторингу творчих здібностей школярів для створення банку інформації щодо обдарованих учнів школи.
2.     Розробка програм розвиваючої та корекційної  роботи з учнівськими колективами.
3.     Діагностика  розвитку творчого потенціалу учнів різних вікових груп  на основі визначених показників системного дослідження з використанням комплексу надійних валідних методик, що відповідають нормативним вимогам,  порівняння узагальнених даних  на кожному з етапів реалізації проекту.
4.     Щорічна діагностика динаміки розвитку  професійної компетентності педагогічних працівників в умовах  роботи над проектом.

ХІІІ. Видавнича діяльність
1.     Висвітлення питань роботи над проектом на шкільному сайті (http//www.school3.com.ua), Інтернет-виданнях (www.metodportal.com, www.teacherjournal.com.ua, www.erok.net.ua), власних Інтернет-сторінках, у педагогічних газетах та журналах видавництв "Основа", "Ранок" тощо.
2.     Підготовка науково-методичних матеріалів у вигляді посібників, брошур, методичних бюлетенів, методичних рекомендацій щодо розвитку учнів в процесі викладання конкретних дисциплін, пам'яток, тощо з питань інноваційних технологій  креативної освіти.Перспективний план роботи Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст..№3 з поглибленим вивченням іноземних мов
Тернопільської міської ради
Тернопільської області  
над науково-методичною проблемою
"КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ"
на період з 2015-2020 н.р.
І ЕТАП - ПІДГОТОВЧИЙ
2015-2016 н.р.
Підвищення професійної компетентності педагогів в оволодінні засобами креативної освіти

№ п/п
Форма роботи
Зміст роботи
Очікуваний результат
Термін
Відповідальний
1.
Анкетування
Здійснення поглибленої діагностики теоретико-практичного рівня готовності педагогічного колективу до роботи  над науково-методичною проблемою школи.

Визначення рівня методичної підготовки колективу
Вересень
Адміністрація школи,
соціально-психологічна служба школи
2.
Тестування
Діагностичне тестування  учасників навчально-виховного процесу з метою виявлення потенціального  рівня  креативності за тестами "Ваш творчий потенціал" (А.Н.Лук), "Визначення творчих здібностей" (Х.Зиверт) та інших.

Формування  пакету методик діагностики
Вересень
Соціально-психологічна служба школи
3.
Самоосвітня робота
Опрацювання педагогічної спадщини видатних українських та світових  учених (В.О.Сухомлинського, І.Д.Беха, С.О.Сисоєвої, І.А.Зязюна, В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич та ін.), які досліджували творчий потенціал особистості з проблем розвитку рівня креативності.

Підвищення науково-методичного рівня педагогічного колективу
Вересень
Педагогічний колектив школи
4.
Аналіз літератури
Створення електронної бази  рекомендованої літератури з даної проблеми.

Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.

Вересень
Бібліотекар, науково-методична служба школи
5.
Дослідження
Створення електронного термінологічного словника з інноваційних педагогічних технологій "Інноваційна система. Креативна особистість".

Підготовка термінологічного словника з інноваційних педагогічних технологій на електронних носіях для кожного педагога школи та брошури для батьків на сайті школи.
Жовтень
Науково-методична рада школи
6.
Презентація
Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми у шкільному методичному кабінеті  для педагогів різних профілів.

Оформлення методичного стенда        « Шляхи формування  креативної особистості в сучасній освіті"
Жовтень
Заступники директора   
7.
Індивідуальні проекти
Визначення тем  для розробки  індивідуальних проектів учителів- предметників для роботи над  науково-методичною проблемою із врахуванням специфіки предмета й уподобань кожного вчителя.
Науково-методична робота вчителів-предметників з  фахових напрямків.
Жовтень -листопад
Вчителі-предметники
8.
Наради при директорі
1. Шляхи реалізації креативного навчання в умовах формування інноваційної особистості.

2. Ефективність використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в учнів практичних компетенцій,  творчого застосування набутих знань.

Визначення ефективних методик, прийомів з проблем формування конкурентноспроможної особистості.

Вересень-жовтень
Заступники директора

9.
Методичні оперативні наради
1. Особливості роботи педколективу школи над поетапною реалізацією науково-методичної проблемної теми в поточному навчальному році.

2. Науково-методична діяльність учителя з  впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес.

3. Про результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами. "Педагогічні самовідкриття".

Своєчасне ознайомлення педагогів  з  новими педагогічними досягнення  з проблем креативного розвитку особистості  , вивчення надбань ППД педагогів області й  України.
Жовтень
ГруденьКвітень
Адміністрація школи
10.
Засідання творчої групи
Створення творчої групи  для розробки напрямків планування та  методичної роботи в рамках упровадження науково-методичної проблеми у 2015-2020 р.р.
Удосконалення системи методичної роботи, розподіл обов’язків з реалізації проблеми, виявлення готовності до співпраці

Жовтень - травень
ЗДзНВР,
керівник творчої групи
11.
Засідання педагогічної ради
1. Особливості організації навчально – виховного процесу в умовах креативної освіти» 

2. Упровадження новітніх педагогічних технологій креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

3. Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя - важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

4.Роль  виховної  роботи у системі формування світогляду креативної особистості.

Засвоєння педагогічними працівниками школи науково-теоретичного матеріалу по змісту і завданнях реалізації науково-методичної проблемної теми.
Пропаганда   передового педагогічного досвіду з теми.
Жовтень
ГруденьБерезеньБерезень 
Будій Н.Д.
Шендеровська Л.В.Пільгун С.В.Розум Н.О.
Пилипів О.В.
12.
Науково-практичний та психолого-педагогічний семінари
Підготовка та проведення практичного семінару "Як працювати над науково-методичною проблемою "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості"

2. Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару для забезпечення психологічного супроводу розвитку інноваційної особистості в системі креативної освіти "Розвиток креативної особистості в освітньому процесі"

Поглиблення знань членів педколективу з педагогіки та психології розвитку особистості
Жовтень
Січень

Шендеровська Л.В.Проць Н.Я.
13.
Семінар-практикум
1. Розвиток інтелектуального потенціалу молодших школярів - мотиваційний чинник саморозвитку та самоудосконалення особистості.

2. Розвиток творчої ініціативи вчителів іноземних мов з упровадження  інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу.

Напрацювання методичних рекомендацій, визначення стратегічних завдань, розкриття основних шляхів реалізації проблемної теми.
Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.
ЛистопадЛютий
ПільгунС.В.Розум Н.О.

14.
Засідання методичних об'єднань

Тематика засідань м/о:
1. Розробка власних  інноваційних педагогічних технологій з проблем розвитку креативності  - найвищий рівень педагогічної майстерності.

2. Використання елементів  креативної освіти на початковому етапі упровадження науково-методичної проблеми.

3. Творчі резерви вчителя (тренінг).

4. Розвиток критичного мислення молодших школярів.

Засвоєння педагогічними працівниками школи науково-теоретичного матеріалу по змісту і завданнях реалізації науково-методичної проблемної теми.
Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.

ЖовтеньГрудень


Лютий

Квітень  
Голови методичних об’єднань, члени творчої ради.
15.
Круглий стіл
Розвиваючий аспект діяльності учнів на уроках іноземної мови в світлі креативної освіти.

Напрацювання методичних рекомендацій
Січень
Вчителі іноземних мов
16.
Презентація  методичного бюлетеня
Випуск електроного  методичного бюлетеня "Особливості підготовки,  проведення  та типи уроків креативного навчання"

Поширення педагогічного досвіду
Травень
Науково-методична рада

ІІ ЕТАП - ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОДЕЛЮЮЧИЙ
2016-2017 н.р.
Розвиток творчих можливостей учасників навчально-виховного процесу
в умовах інноваційного освітнього середовища

№ п/п
Форма роботи
Зміст роботи
Очікуваний результат
Термін
Відповідальний
1.
Банк даних
Створення  банку даних по інноваційних технологіях «Інноваційні технології від А до Я».

Теоретична підготовка вчителів школи
Серпень
Адміністрація школи
2.
Банк даних
Створення банку інформації на розвиток креативної особистості "Творча обдарованість" (картотека на обдарованих учнів по предметах і виховній роботі)

Удосконалення шкільної інформаційної системи
Грудень
Заступники директора з виховної роботи,
класні керівники
3.
Моніторинг
Удосконалення системи управління навчальним закладом на основі моніторингових досліджень.

Якісно вищий підхід до системи управління школою
Грудень,
травень
Адміністрація школи
4.
Моніторинг
Проведення моніторингових досліджень готовності вчителів до творчості

Система моніторингових досліджень навчально-виховного процесу в школі
Протягом року
Адміністрація школи
5.
Модель школи
Розробка моделі школи як навчального закладу креативної освіти

Корегування моделі НВП в рамках системи креативної освіти
Протягом року
Творча група
6.
Формування власної практики з проблеми
Розробка та експертиза програм курсів за вибором та факультативів з урахуванням потреб розвитку креативності учасників НВП.

Розширення системи додаткової освіти в школі
Січень-травень
Творча група
7.
Психолого-педагогічний семінар
Створення психолого-педагогічних умов для виховання креативної особистості.

Поглиблення знань членів педколективу з педагогіки та психології розвитку особистості

Листопад
Соціально-психологічна служба
8.
Засідання методичних об'єднань
1. Впровадження креативних освітніх технологій в практику початкової школи.

2. Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках української мови та літератури.


3. Використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення учнів на уроках трудового навчання.

4. Розвиток креативності мислення на уроках природничо-математичного циклу.

5. Телекомунікаційні проекти на уроках іноземних мов та позакласних заходах.

Вивчення передового педагогічного досвіду з теми
Протягом року
Голови м/о
9.
Засідання педагогічної ради

1.Запровадження інноваційних технологій у діяльність учнівського самоврядування.

2. Розвиток креативності молодших школярів як умова формування життєвих компетентностей.

3. Роль методичного об'єднання в розвитку творчого потенціалу вчителя (фестиваль педагогічних ідей).

4. Творча ініціатива класного керівника в оновленні форм та методів роботи (прес-конференція)

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя
Протягом року
Адміністрація школи
10.
Майстер-клас
Вчимося творчо взаємодіяти

Стимулювання творчої активності вчителів
Січень
Соціально-психологічна служба

11.
Батьківські збори
Роль сім'ї у формуванні креативності дітей

Отримання підтримки батьківської громадськості
Вересень
Класні керівники
1-11 класів

12.
Проблемний семінар
Проблемне навчання - основа розвитку здібностей учнів.

Залучення вчителів до творчої діяльності та самореалізації
Березень
Заступники директора з навчально-виховної роботи
13.
Круглий стіл для керівників ШМО, членів творчої групи
Організація моніторингу особистісного зростання вчителів в умовах інноваційної діяльності

Стимулювання творчої активності вчителів
Жовтень
Адміністрація школи
14.
Семінар-практикум
1. Роль класного керівника та вчителя – предметника у формуванні успішності учні.

2. Створи себе сам: методи самопізнання та форми саморозвитку (ділова гра)

Поглиблення знань членів педколективу
Листопад


Лютий
Адміністрація школи
15.
Науково-практична конференція творчої асоціації ЕНІТО
Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня
Обмін та поширення ППД
Березень
Голова асоціації ЕНІТО
16.
Практикум, тренінг
Визначення показників, що характеризують творчий потенціал учнів.

Стимулювання творчої активності вчителів
Квітень
Адміністрація школи, соціально-психологічна служба

Методичний бюлетень
Випуск методичного бюлетеню "Стимулювання креативності учнів"

Поширення педагогічного досвіду
Травень
Творча групаІІІ ЕТАП - КРЕАТИВНИЙ
2017-2018 н.р.
Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників навчально-виховного процесу
як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення

№ п/п
Форма роботи
Зміст роботи
Очікуваний результат
Термін
Відповідальний
1.

Практичне впровадження інноваційних технологій навчання в системі креативної освіти в навчально-виховному процесі школи.

Підвищення рівня навченості у школі
Серпень
Адміністрація школи
2.
Проект
Розробка та апробація системи діяльності школи, вчителя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості.
3.
Науково-практичний семінар
 Методи мотивації діяльності школяра на уроках іноземної мови.

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя4.
Психолого-педагогічний семінар
Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня.

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя5.
Семінар-практикум
1. Авторський урок. Яким йому бути?

2. Мотивація професійного зростання молодих вчителів.

Включитися в самостійну професійну діяльність.
Допомога молодому вчителю у його становленні , формуванні власного стилю, розвитку професійного потенціалу.6.
Конкурс науково-дослідницьких робіт учнів
Основи енергозбереження
Орлова Н.В.
7.
Засідання творчої групи
1. Використання диференційованих домашніх завдань - один із шляхів підвищення пізнавальної мотивації учнів.

2.Вивчення досвіду роботи вчителів школи з організації креативної освіти.
Стимулювання творчої активності вчителів

Керівник т/г
8.
Проблемний семінар
Наступність і перспективність у формуванні соціально активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу.

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя


9.
Засідання педагогічної ради

1. Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників навчально-виховного процесу
як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення.

2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.

3. Креативний шлях до формування особистості через інтеграцію родинного та суспільного виховання.

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя
Протягом року

10.
Засідання методичних об'єднань
1.Особливості мотивації навчальної діяльності школярів різного віку на уроках іноземних мов (ділова гра).

2. Методи мотивації і стимулювання діяльності учнів на уроках природничо-математичних дисциплін.

3. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій.

4. Мотивація навчальної діяльності на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва.

Стимулювання творчої активності вчителів


11.
Методичний фестиваль
Від креативної особистості вчителя - до креативної особистості учня (фестиваль методичних ідей). Організація взаємовідвідування уроків вчителями з метою використання елементів продуктивних технологій колег.

Систематизація матеріалів по використанню інноваційних технологій навчання. Використання досвіду колег


Адміністрація школи,
 керівники м/о
12.
Участь у фахових конкурсах
Участь вчителів школи в методичних заходах міста, області з  метою поширення перспективного та педагогічного досвіду.

Поширення досвіду вчителів школи
Протягом року

13.
Моніторинг
Здійснення систематичного моніторингу якості знань учнів школи.

Динаміка рівня навченості учнів
Протягом року

14.
Посібник
Розробка та випуск електронного посібника "Ігромайстер" (ігри для розвитку творчого мислення).

Популяризація досвіду роботи вчителів початкових класів
До травня
Вчителі початкових класів

                                               


 ІV ЕТАП - КОРЕГУЮЧИЙ
2018-2019 н.р.
Удосконалення змісту, форм, методів навчання в умовах інноваційного                навчального закладу
як один із чинників креативної освіти

№ п/п
Форма роботи
Зміст роботи
Очікуваний результат
Термін
Відповідальний
1.
Моніторинг
Здійснення моніторингу якості освіти на основі використання продуктивних технологій.

Реальний стан рівня навченості учнів школи
Грудень,
травень
Адміністрація школи
2.
Аналіз
Аналіз розвитку творчих здібностей учнів в системі додаткової освіти.

Зайнятість учнів в системі додаткової освіти
Грудень,
травень
Класні керівники
3.
Аналіз
Аналіз участі учнів школи в олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня як результат системного впровадження інноваційних продуктивних технологій

Кваліметричні показники ефективності роботи педагогічного колективу
Травень
Інформаційно-методичний кабінет
4.
Експертиза
Проведення експертизи нових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовуються вчителями іноземних мов. Вироблення методичних рекомендацій.

Перспективне планування роботи школи на наступний навчальний рік
ІІ семестр
Інформаційно-методичний кабінет, адміністрація школи
5.
Методичні оперативні наради
1. Про педагогічний досвід вчителя. Як описати власний досвід роботи.

2. Технологія вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Стимулювання творчої активності вчителів
Жовтень


Січень
Адміністрація школи
6.
Презентація портфоліо
Опис системи роботи вчителів по використанню освітніх продуктивних технологій в системі креативної освіти.

Педагогічні портфоліо вчителів
Протягом року
Інформаційно-методичний кабінет
7.
Засідання педагогічних рад
1. Домашнє завдання як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів.

2. Розвиток креативності учнів початкової школи на уроках англійської мови.

Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу вчителя
Протягом року
Адміністрація школи
8.
Засідання методичних об'єднань
1. Причини неуспішності учнів на уроках іноземних мов та шляхи їх подолання.

2. Інноваційні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учнів.

3. Творчість учителя - це необхідність чи данина моді? (диспут-тренінг).

4. Педагогічна творчість: її стимули і можливості.

Стимулювання творчої активності вчителів
Протягом року
Голови м/о
9.
Засідання школи ППД
Моделювання уроку на засадах продуктивного навчання.

Стимулювання творчої активності вчителів
Січень
Ростоцька М.Є.
10.
Творчий звіт
Популяризація досвіду роботи вчителів в педагогічній пресі, Інтернет-виданнях.

Стимулювання творчої активності вчителів
Квітень
Голови м/о,
вчителі-предметники
11.
Методичний фестиваль
Педагогічна майстерність сучасного вчителя (галерея відкритих уроків)

Практичне використання результатів роботи над науково-методичним проектом

Листопад - квітень

Голови м/о,
вчителі-предметники
12.
База даних ППД
Створення електронно-інформаційної бази щодо використання ППД в навчально-виховному процесі школи.

Комп’ютерна підтримка впровадження системи креативної освіти в школі
Протягом року
Інформаційно-методичний кабінет
13.
Презентація досвіду
роботи школи
Забезпечення інформаційного наповнення сайту школи з даної проблеми.
Популяризація досвіду роботи вчителів та системи роботи школи в цілому через сайт школи

Протягом року
Берестецький В.В.
14.
Методична декада
Твоя майстерність, молодий учителю!
Стимулювання творчої активності молодих вчителів, практичне використання результатів роботи над науково-методичним проектом

Квітень
Адміністрація школи
15.
Виставка-огляд
Методична скринька (виставка-огляд напрацювань досвідчених педагогів)

Стимулювання творчої активності молодих вчителів
Травень
Голови м/о,
вчителі-предметникиV ЕТАП - ПІДСУМКОВИЙ
2019-2020 н.р.
Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу у системі креативної освіти
№ п/п
Форма роботи
Зміст роботи
Очікуваний результат
Термін
Відповідальний
1.
Звіт роботи
Підведення підсумків роботи педколективу по впровадженню інноваційних освітніх технологій (шкільний методичний фестиваль освітніх технологій).

Відзначення досягнень педколективу, окремих вчителів, творчих груп по роботі над проблемою
Протягом року
Інформаційно-методичний кабінет
2.
Звіт роботи
Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які досягли найвищих показників в НВР на основі використання інноваційних освітніх технологій. 

Поширення педагогічного досвіду вчителів школи
Протягом року
Інформаційно-методичний кабінет
3.
Звіт роботи
Упорядкування та опис одержаних результатів, організація «видавничої»  діяльності.
Систематизація роботи педколективу по роботі над науково-методичною проблемою

Протягом року
Інформаційно-методичний кабінет
4.
Анкетування
Анкетування учасників НВП щодо ефективності використання продуктивних освітніх технологій в школі.

Визначення надбань і невирішених проблем для перспективного планування
ІІ семестр
Соціально-психологічна служба, адміністрація школи
5.
Методичний фестиваль
Практикуємо успішний урок.

Стимулювання творчої активності вчителів, практичне використання результатів роботи над науково-методичним проектом

Листопад - квітень
Адміністрація школи,
голови м/о,

6.
Творча дискусія
Інноваційні технології на сучасному уроці: за і проти.

Відкритий обмін думок та співпраця між вчителями
Січень
Творча група
7.
Аналіз роботи
Аналіз та популяризація позитивних тенденцій в роботі школи на міському та обласному рівнях

Участь в методичних заходах різного рівня
Протягом року
Педагогічний колектив
8.
Круглий стіл
Упровадження педагогічних технологій - основа інноваційного розвитку початкової школи.


Обмін думками
Лютий
Адміністрація школи, голова м/о
9.
Презентація портфоліо
Творчий звіт вчителів: пошук, дослідження, захист.

Популяризація досвіду роботи вчителів

Квітень
Головим/о
10.
Науково-практична конференція
Проведення підсумкової науково-практичної конференції « Все нове – в роботу школи».
Завершення роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Квітень
Інформаційно-методичний кабінет
11.
Педагогічна виставка
Вернісаж педагогічних надбань.

Популяризація досвіду роботи вчителів школи
Квітень
Інформаційно-методичний кабінет, голови м/о
12.
Методичний посібник
Випуск методичного посібника "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" ( з досвіду роботи вчителів школи).

Популяризація досвіду роботи вчителів школи
Травень
Інформаційно-методичний кабінет